Past Presidents

Shri Rajjubhai D. Shroff     [ 1971 - 1974 ]
   9820082222
(0260)2400717
(0260)2401718/9
(R) (022)26049094
Shri Kishan Mashruwala     [ 1974 - 1975 ]
   9820070415
(0260)2430196
(0260)2423795
(R) (0260)2422480
Shri Satish Zaveri     [ 1975 - 1976 ]
   9322834434
(0260)2450663
(0260)2452282
(R) (022)25143537
Shri Kishan Mashruwala     [ 1976 - 1977 ]
   9820070415
(0260)2430196
(0260)2423795
(R) (0260)2422480
Shri Rajjubhai D. Shroff     [ 1977 - 1978 ]
   9820082222
(0260)2400717
(0260)2401718/9
(R) (022)26049094
Shri Manoj Oza     [ 1978 - 1979 ]
(0260)2432021
(R) (0260)2421700
9825126232
Shri Kalyan Banerjee     [ 1979 - 1980 ]
(0260)2400717
(0260)2401718/9
9820034499
Smt. Indira M. Vaidya     [ 1980 - 1981 ]
(0260)2422888
(0260)2471014
(R) (022)24371264
Shri Ravin Dafatari     [ 1981 - 1982 ]
(022)24303275
(R) (022)27696598
9821010785
Shri Kalyan Banerjee     [ 1982 - 1983 ]
(0260)2400717
(0260)2401718/9
9820034499
Shri Ashok Zaveri     [ 1983 - 1985 ]
   9824000906
(0260)2421016
(0260)2430845
(R) (022)23538323
Shri Satish Zaveri     [ 1985 - 1987 ]
   9322834434
(0260)2450663
(0260)2452282
(R) (022)25143537
Shri A. K. Shah     [ 1987 - 1989 ]
(0260)2431755
(0260)2423266
9825115991
Capt. A. G. Deo     [ 1989 - 1991 ]
(0260)2432464
(R) (0260)2432300
9879615804
Shri Manoj Oza     [ 1991 - 1993 ]
(0260)2432021
(R) (0260)2421700
9825126232
Shri R. R. Desai     [ 1993 - 1995 ]
   9825139052
(0260)2241420
(0260)2242420
(R) (0260)2431100
Shri Anil Merchant     [ 1995 - 1997 ]
   9324100930
(0260)243179
(R) (0260)2420389
(R) (0260)26700930
Shri Vinod Mehra     [ 1997 - 1999 ]
   9821012022
(0260)2431876
(0260)2410611
(R) (022)28770789
Shri Mukesh Nagarsheth     [ 1999 - 2001 ]
   9927233888
(0260)2430400
(0260)2432400
(R) (0260)2432401
Shri Kalpesh Shah     [ 2001 - 2003 ]
   9825144163
(0260)2430702
(0260)2421262
(R) (0260)2430700
Shri Suman Bhavsar     [ 2003 - 2005 ]
(0260)2431334
(0260)2421860
9825322205
Shri Kirit Mehta     [ 2005 - 2007 ]
   9827782100
(0260)2400366
(0260)2400059
(R) (0260)2401873
9824079059
Shri Shirish Desai     [ 2007 - 2009 ]
   9825145513
(0260)2431587
(0260)2430487
(R) (0260)2400018
Shri Mahesh Pandya     [ 2009 - 2011 ]
   9824137602
(0260)2453060
(0260)2452497
(R) (0260)2430004
Shri Ashok Shukla     [ 2011 - 2013 ]
   9825116116
(0260)2429229
(0260)2429129
(R) (0260)2432132
Shri Sharadchandra Thakar     [ 2013 - 2015 ]
(0260)2422701
9998081100
Yogesh Kabaria     [ 2015 - 2017 ]
   09825132032
0260 2431032
Hitendra Thakkar     [ 2017 - 2018 ]
   9426155500
Prakash Bhadra     [ 2018 - 2021 ]
   9825255255
Kamlesh Patel     [ 2021 - 2023 ]
   9825124244